ΘΕΑΜΑΤΙΚΕΣ ΛΙΠΑΝΣΕΙΣ - SPECTACULAR FERTILIZATIONS
 
 
Όροι χρήσης - Conditions of use
 

Όροι χρήσης επισκέπτη / χρήστη 
Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της τοποθεσίας www.kalai-tzidis.gr παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην τοποθεσία www.kalai-tzidis.gr. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτύου. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του Site.

Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της τοποθεσίας www.kalai-tzidis.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.kalai-tzidis.gr δεν υπάρχει πολιτική επιστροφής προϊόντων-υπηρεσιών διότι τα προϊόντα είναι άυλα.

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη 
Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της τοποθεσίας www.kalai-tzidis.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην τοποθεσία www.kalai-tzidis.gr από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Περιορισμός ευθύνης Δικτύου 
Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η τοποθεσία www.kalai-tzidis.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της τοποθεσίας www.kalai-tzidis.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα της τοποθεσίας www.kalai-tzidis.gr παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο,η τοποθεσία www.kalai-tzidis.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Η τοποθεσία www.kalai-tzidis.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "υιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση η τοποθεσία www.kalai-tzidis.gr.

Terms visitor / user
The visitor / user of the pages and services www.kalai-tzidis.gr site agrees to the following terms of use applicable to all materials, including images, illustrations, designs, icons, photographs and archives forth at www.kalai-tzidis.gr. Therefore, should read these terms carefully before visiting or using the web pages and services of this site. If you do not agree, we should not make use of the services and contents of the Site.

The visitor / user is advised to check the contents of these pages for changes. The continued use of the site www.kalai-tzidis.gr even after changes in the unconditional means of the visitor / user acceptance of these terms.

In the online store www.kalai-tzidis.gr no political return-service because the products are intangible.

Guest / User Liability
The visitor / user of the pages and services site www.kalai-tzidis.gr responsibility for any damage caused to the site www.kalai-tzidis.gr of improper or unlawful use of the services.

Limitation of Liability
Under no circumstances, including negligence, location www.kalai-tzidis.gr not responsible for any injury suffered by the visitor / user of the pages, services, choices and content of the site www.kalai-tzidis.gr made by on his own initiative and with knowledge of the terms hereof. The contents of the site www.kalai-tzidis.gr provided "as is" with no warranty expressed or implied in any way. To the fullest extent permissible pursuant to applicable law, the site www.kalai-tzidis.gr disclaims all warranties, express or implied, including, but not limited to, thereof, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The location www.kalai-tzidis.gr no guarantee that the pages, services, choices and content will be provided uninterrupted, error free or that errors will be corrected. Does not guarantee that the same or any other related site or servers "servers" through which they put at your disposal, you are not "viruses" or other harmful components. Any warranty regarding the accuracy, completeness or availability of the contents, pages, services, options or outcomes. The cost of any corrections or services is borne by the visitor / user and in no event location www.kalai-tzidis.gr.

 


 
Όροι χρήσης
Conditions of use
Προσωπικά δεδομένα
Privacy notice
Ασφάλεια συναλλαγών
Security notice
 
 
Developing and Hosting by e-world
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7